Terugbetalingsbeleid

Instructies voor herroeping

Een consument is elke natuurlijke persoon die een rechtshandeling sluit voor doeleinden die niet hoofdzakelijk kunnen worden toegeschreven aan zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.

Herroepingsrecht

U heeft het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgaaf van redenen te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt ​​veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft genomen. Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Weed Shirt, eigenaar: Lars Joppich, Kreuzweg 18, 56203 Höhr-Grenzhausen, e-mailadres: info@weed-shirt.de) een duidelijke verklaring sturen (bijvoorbeeld een brief van post, fax of e-mail) over uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde voorbeeldformulier voor herroeping gebruiken, maar dit is niet verplicht. Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het om de kennisgeving over de uitoefening van het herroepingsrecht voordat de opzegtermijn is verstreken.

Gevolgen van opzegging

Als u dit contract opzegt, sturen wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen inclusief de bezorgkosten (met uitzondering van de extra kosten als gevolg van het feit dat u heeft gekozen voor een andere wijze van bezorging dan de door ons aangeboden goedkoopste standaard bezorging) onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag n waarop wij een bericht van uw opzegging van dit contract hebben ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; voor deze terugbetaling worden in geen geval kosten in rekening gebracht. We mogen terugbetaling weigeren totdat we de goederen hebben teruggekregen of totdat u het bewijs heeft geleverd dat u de goederen heeft teruggestuurd, al naar gelang welk tijdstip eerder valt. U moet de goederen onmiddellijk en in ieder geval niet later dan veertien dagen vanaf de dag waarop u ons op de hoogte stelt van de herroeping van dit contract, aan ons retourneren of overhandigen. De deadline wordt gehaald als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van veertien dagen is verstreken. We dragende ​​kosten van het terugzenden van de goederen niet. U bent alleen aansprakelijk voor waardevermindering van de goederen die het gevolg is van een andere behandeling dan nodig is om de aard, kenmerken en werking van de goederen vast te stellen.


Uitsluiting of vervroegd vervallen van het herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten

- voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de productie waarvan een individuele keuze of bepaling door de consument bepalend is of die duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument; WEED - SHIRT-producten zijn niet geprefabriceerd en zijn geen massa- of voorraadartikelen. Elk artikel dat je koopt op de webshop www.weed-shirt.de is een eenmalige productie en wordt naar wens van de klant bedrukt.

WEED SHIRT geeft geen restitutie tenzij:

  • Het product is verkeerd afgedrukt
  • het product is beschadigd (exclusief beschadiging tijdens levering)
  • Het product komt niet overeen met de conformiteitsinformatie (bijv. de afgedrukte afbeelding is verkeerd of verkeerd geplaatst, het product heeft de verkeerde maat, kleur of type, enz.).

- voor de levering van goederen die snel kunnen bederven of waarvan de houdbaarheidsdatum snel zou worden overschreden;
- voor de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar die kan worden niet eerder geleverd dan 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst en de actuele waarde is gebonden aan schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
- voor de bezorging van kranten, tijdschriften of tijdschriften met uitzondering van abonnementsovereenkomsten

Het herroepingsrecht vervalt voortijdig voor contracten
- voor de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn voor retournering als hun verzegeling na levering is verwijderd;
- voor de levering van goederen indien deze na levering door hun aard vermengd met andere goederen onafscheidelijk zijn;
- voor de levering van geluids- of video-opnamen of computersoftware in een verzegelde verpakking indien de Versi verwijderd na levering.


Voorbeeld herroepingsformulier

(Als u het contract wilt herroepen, vul dan dit formulier in en stuur het terug.)

Een
wietshirt
Eigenaar: Lars Joppich
Kruisweg 18
56203 Höhr-Grenzhausen
E-mailadres: info@weed-shirt.de


- Ik herroep/wij (*) hierbij het door mij gesloten Contract /us (*) voor de aankoop van de volgende goederen (*)

- Besteld op (*)/ontvangen op (*)

- Naam van de consument(en)

- Adres van de consument(en)

- Handtekening van de consument(en) (alleen indien kennisgeving op papier)

- Datum
- --- -----------------------------------
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Bron: www.ra-plute.de/widerrufbelehrung-generator/

.